Full Time

Specialiste Finance (Tirane) / 3 months ago

Roli dhe pergjegjësitë:

 • Përgatitja e informacionit financiar të Shoqerise;
 • Regjistrimi i të dhënave financiare në sistemin kontabël, duke u bazuar ne informacionin e pasqyruar në kontrata, fatura shitje dhe blerje, arka, levizjet bankare, etj.;
 • Regjistrimi i hyrje-daljeve të mallrave nga magazine;
 • Mbikqyrja në vazhdimësi dhe me përpikmëri e proceseve financiare
 • Kryerja e kontrolleve rregullisht të shitjeve dhe blerjeve, si dhe importeve.

Kriteret:

 • Të ketë përfunduar studimet universitare në Financë.
 • Të ketë njohuri shumë të mira në kontabilitet;
 • Të ketë njohuri në hedhjen e veprimeve në sistemin financiar dhe në kontrollin e tyre
 • Të kryejë rakordime klientesh e furnitoresh
 • Të njohë programin financiar NAV
 • Të ketë aftësi në analizimin e të dhënave financiare dhe përgatitjen e raporteve financiare
 • Të jetë korrekte, e organizuar dhe e orientuar drejt realizimit të detyrave në mënyrë të saktë dhe brenda afateve të përcaktuara
 • Të zoteroje aftesi te mira komunikuese edhe pune në grup.

E preferueshme:

 • Të ketë eksperiencë pune në fushën e financës mbi 3 vite

Orari I punes

 • E hene-E premte 08:30 – 17:00
 • E shtuna me rotacion 08:30 – 14:30

Paga:

 • E negociueshme ne varesi te eksperiences
 • Transport i siguruar brenda Tiranes

Job Alert

Subscribe to receive instant alerts of new relevant jobs directly to your email inbox.

Join our email subscription now to get updates on new jobs and notifications.