Full Time

Shefe finance (Tirane) / 3 months ago

Përmbledhje e Pozicionit:

Shefe e Finances do të luajë një rol kritik në planifikimin dhe menaxhimin strategjik financiar të kompanisë. Ky individ do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e të gjitha aspekteve financiare të kompanisë, përfshirë planifikimin financiar, menaxhimin e rrezikut, mbajtjen e regjistrave dhe raportimin financiar. Kandidati ideal do ketë pikëpamje strategjike me një sfond të fortë në financë dhe në industrinë e ndërtimit, i aftë të drejtojë performancën financiare të kompanisë dhe të kontribuojë në strategjinë dhe rritjen tonë të përgjithshme.

Përgjegjësitë Kyçe:

 • Zhvillimi dhe zbatimi i strategjive financiare në përputhje me qëllimet e kompanisë.
 • Mbikëqyrja e përgatitjes së të gjitha raporteve financiare, përfshirë raportet mujore, çerekore dhe vjetore.
 • Menaxhimi i proceseve të planifikimit dhe parashikimit financiar të kompanisë, duke përfshirë buxhetimin dhe menaxhimin e Cash-Flow.
 • Sigurimi i përputhshmërisë me ligjet statutore dhe rregulloret financiare.
 • Bashkëpunim i ngushtë me ekipin drejtues për të zhvilluar dhe kontrolluar buxhetet që mbështesin qëllimet strategjike të kompanisë.
 • Analiza dhe menaxhimi i rreziqeve që ndikojnë në financat dhe operacionet e kompanisë.
 • Drejtimi i ekipit financiar, duke ofruar drejtim dhe mbështetje në rolet e tyre.
 • Zhvillimi dhe mirëmbajtja e marrëdhënieve me institucionet financiare, investitorët dhe palët e tjera të interesit.
 • Ofrimi i rekomandimeve strategjike për të përmirësuar performancën financiare dhe mundësitë e biznesit.

Kualifikimet:

 • Diplomë bachelor në Financë, Kontabilitet ose fushë të ngjashme. Master ose certifikime profesionale (p.sh., CPA) janë përparësi.
 • Minimumi 5 vjet përvojë në një pozicion drejtues financiar të nivelit të lartë, preferohet në industrinë e ndërtimit.
 • Njohuri të forta mbi statistikat financiare dhe parimet e kontabilitetit.
 • Njohuri pune mbi të gjitha legjislacionet dhe rregulloret statutore.
 • Aftësi në softuerët e menaxhimit financiar dhe aftësi të avancuara në Excel.
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi, udhëheqjeje dhe mendimi strategjik.
 • Aftësi të provuara për të menaxhuar, udhëhequr dhe drejtuar punonjësit për të siguruar që po përdoren proceset financiare të duhura.
 • Njohuri të thella mbi statistikat financiare dhe parimet e kontabilitetit.

Çfarë Ofrojme:

 • Paketë konkurruese page dhe përfitimesh.
 • Mundësi për rritje dhe zhvillim profesional.
 • Një mjedis pune dinamik dhe mbështetës ku mund të keni një ndikim të rëndësishëm.
 • Pjesëmarrje në vendimet strategjike dhe mundësia për të kontribuar në suksesin dhe rritjen e kompanisë.

Job Alert

Subscribe to receive instant alerts of new relevant jobs directly to your email inbox.

Join our email subscription now to get updates on new jobs and notifications.